ทัวร์ซาปา ฮาลอง 3วัน 2คืน 10,500 บาทจาก กทม.โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์เวียดนามใต้ 4วัน 3คืน 11,500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์เวียดนามใต้ 4วัน 3คืน 11,500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
 แพคเกจทัวร์เวียดนามราคาถูก
โปรแกรมทัวร์เวียดนามแนะนำ
 แพคเกจทัวร์แยกตามประเภท
1.ทัวร์เวียดนามเหนือ 5วัน 4คืน โดยรถ 2.ทัวร์ฮานอย 2วัน 1คืน เครื่องบิน 3.ทัวร์ฮานอย ฮาลอง 3วัน 2คืน เครื่องบิน 4.ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ซาปา 4วัน 3คืน เครื่องบิน 5.ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ซาปา 5วัน 4คืน เครื่องบิน 6.ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 6วัน 5คืน เครื่องบิน 7.ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง 3วัน 2คืน โดยรถ 8.ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน โดยรถ 9.ทัวร์เว้ ดานัง 3วัน 2คืน เครื่องบิน 10.ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน เครื่องบิน 11.ทัวร์เวียดนามใต้โฮจิมินห์-กุจี 5วัน 4คืน โดยรถ 12.ทัวร์โฮจิมินห์(เจาะลึก) 2วัน 1คืน เครื่องบิน 13.ทัวร์โฮจิมินห์(หวุ๋งเต่า) 3วัน 2คืน เครื่องบิน 14.ทัวร์ดาลัด(เจาะลึก) 3วัน 2คืน เครื่องบิน 15.ทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่ 4วัน 3คืน เครื่องบิน 16ทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่(บินภายใน)4วัน 3คืนเครื่องบิน 17.ทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่ 5วัน 4คืน เครื่องบิน 18.ทัวร์เวียดนามเหนือ กลาง ใต้ 6วัน 5คืน เครื่องบิน

ทัวร์ฮานอย ฮาลอง ซาปา 11000 บาท จาก กทม.เครื่องบิน - 4วัน 3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  VNN007
 • ประเทศ
  :  โปรแกรมทัวร์เวียดนามแนะนำ
 • เมือง
  :  ทัวร์เวียดนามเหนือ
 • ระยะเวลา
  :  4วัน 3คืน (11มื้อ)

การเดินทางทริปนี้ เริ่มเดินทางโดยสายการบินVIETJET  AIR
ระยะเวลา
4 วัน
รับได้
30 ท่าน
ราคา 11,000 บาท

วันที่ออกเดินทางปี2562
เดือนกรกฎาคม 4-7, 11-14, 14-17(วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา) ,26-29(วันเฉลิมฯ)
เดือนสิงหาคม 1-4, 8-11 ,9-12(วันแม่) ,15-18,22-25 ,29ส.ค.-1ก.ย.
เดือนกันยายน 5-8, 12-15, 19-22 ,26-29
เดือนตุลาคม 3-6 ,10-13 ,11-14,12-15(วันคล้ายวันสวรรคต) ,17-20,20-23(วันปิยะ), 31ต.ค.-3พ.ย.
เดือนพฤศจิกายน7-10 ,8-11(วันลอยกระทง) ,14-17,21-24, 28พ.ย.-1ธ.ค.
เดือนธันวาคม 4-7 (วันพ่อ), 7-10(วันรัฐธรรมนูญ) ,12-15 ,19-22, 26-29, 29ธ.ค.-1ม.ค.63 ,30ธ.ค.-2ม.ค.63, 31ธ.ค.-3ม.ค.63, (วันปีใหม่)

รายการเดินทางโดยย่อ

วันแรก กรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินไฮฟองเมืองไฮฟองเมืองฮาลองฮาลองไนท์มาร์เก็ต

12.30   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน         VIETJET  AIR โดยเจ้าหน้าที่ทางบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

15.20  นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ906

17.15   เดินทางถึง ท่าอากาศยานแคทบี เมืองไฮฟอง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย

ค่ำ      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)

          นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดงแห่งมังกรหลบไหล ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนามสองฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

          จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ ฮาลองไนท์มาร์เก็ต มีสินค้าพื้นเมืองเวียดนามและสินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม เป็นต้น

พักที่    NEW STAR HOTEL/CITYBAY HOTEL/KENNY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองฮาลองท่าเรือโห่งไกล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ถ้ำนางฟ้าเกาะไก่ชนเมืองนิงห์ปิงห์ล่องเรือฮาลองบกเมืองฮานอย

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)      

          เดินทางไป ท่าเรือโห่งไก ที่นี่เช้าตรู่จะพลุกพล่านไปด้วยผู้คน รถบัสเล็กใหญ่ ที่มาส่งนักท่องเที่ยวขึ้นเรือ เรือจะเป็นเรือไม้โบราณ มีห้องน้ำ ห้องครัว และดาดฟ้าชมวิว เรือออกจากท่ามุ่งหน้าไปชมถ้ำ เรือจะจอดให้ลง และ ออกไปรอรับท่านอีกท่าหนึ่งโดยไม่วนกลับที่เดิม

          นำท่านล่องเรือ อ่าวฮาลองเบย์ เชิญท่านสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม

          จากนั้นนำท่านชม ถ้ำสวรรค์ ภายในถ้ำงดงาม มีหินรูปทรงต่างๆประดับไปด้วยไฟหลากหลายสีสัน ทำให้มองเห็นเป็นรูปทรงต่างๆกันไปตามจินตนาการ และที่นี่เรือจะผ่านให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ เกาะไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง

          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)

พักที่    DELIGHT HOTEL/MOON VIEW HOTEL/FRIST EDEN HOTEL/CWD HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองฮานอยเมืองลาวไกด่านเวียดนามเมืองซาปาหมู่บ้านชาวเขาก๊าดก๊าดน้ำตกสีเงินภูเขาปากมังกรซาปาเลิฟมาร์เก็ต

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)

          นำท่านออกจาก เมืองฮานอย มุ่งหน้าสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง)

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองซาปา (ใช้เวลาเพียง 45 นาที)

          นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา ก๊าดก๊าด หรือ CAT CAT VILLAGE ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน ตลอดการเดินทางชม จะมีชาวบ้านนำสินค้าออกมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

          นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสีเงิน มีความสูงถึง 100 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในซาปา

          จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปชม ภูเขาปากมังกร เป็นภูเขาที่อยู่กลางเมืองซาปา

เย็น     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูสุกี้หม้อไฟ (7) หลังจากมื้อเย็นแล้วพาทุกท่านมา ช็อปปิ้งที่ ตลาดซาปาเลิฟไนท์มาร์เก็ต

พักที่    HOLIDAY SAPA HOTEL/SAPA DIAMOND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ เมืองซาปานั่งรถไฟเมืองซาปานั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซีปันเมืองฮานอยสะพานแสงอาทิตย์ทะเลสาบคืนดาววัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

          จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟเมืองซาปา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปา (รวมค่ารถรางแล้ว)

          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ระยะทาง 6.3 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ระหว่างทางจะได้เห็น น้ำตกสีเงิน และหมู่บ้านชาวเขา (รวมค่ากระเช้าฟานซิปันแล้ว แต่ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขา)

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

          นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย หลังจากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ

          นำท่านชม สะพานแสงอาทิตย์ ข้ามไปสู่ เกาะหยกชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ

          จากนั้นพาทุกท่าน เลือกชมสินค้า ช็อปปิ้งสินค้าที่ ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท รวมของที่ระลึกมากมาย

เย็น     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN (10)

พักที่    DELIGHT HOTEL/MOON VIEW HOTEL/FRIST EDEN HOTEL/CWD HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า เมืองฮานอยจัตรัสบาติงห์สุสานโฮจิมินห์สนามบินนอยไบสนามบินสุวรรณภูมิกทม.

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)

จากนั้นนำท่านเดินทางไป  จัตุรัสบาติงห์ และนำท่านถ่ายรูปด้านหน้าที่ สุสานโฮจิมินห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) (ปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์และศุกร์)

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

12.15   นำท่าน เหินฟ้ากลับสู่  กทม. โดยเที่ยวบินที่ VJ901

14.05   ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กทม.โดยสวัสดิภาพ.......

 **หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน/รถทัวร์/รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ


 ช่วงเวลาเดินทาง